نبشی-ناودانی-سپری

نبشی

نبشی از گروه محصولات مقاطع شاخه ای می باشد که مورد مصرف ساختمانی معمولی و سازه ای صنعتی دارد.
نبشی از طریق فرآیند نورد گرم با مقطعی مطابق شکل مقابل تولید می گردد.
مشخصات و ویژگی های اصلی نبشی شامل ابعاد و اندازه ها و رواداریها، خواص مکانیکی و ترکیب شیمیایی در مارکهای مختلف مطابق سفارش یا استانداردهای منطقه ای و بین المللی می باشد

در زیر جدول بعضی از ویژگیها و قیمت نبشی ها مطابق استانداردهای ملی ایران ٬ ۱۰۲۸DIN آلمان و ۱۰۰۵۶ EN اتحادیه اروپا آمده است.

کد محصول قیمت وزن طول ترخیص
۶۰۰ نبشی ۳ به روز ۸ کیلو ۶ متری بنگاه تهران
۶۰۱ نبشی ۴

به روز

۱۵کیلو ۶ متری بنگاه تهران
۶۰۲ نبشی ۵

به روز

۲۴ کیلو ۶ متری بنگاه تهران
۶۰۳ نبشی ۶

به روز

۳۳ کیلو ۶ متری بنگاه تهران
۶۰۴ نبشی ۷

به روز

۴۶ کیلو ۶ متری بنگاه تهران
۶۰۵ نبشی ۸

به روز

۶۰ کیلو ۶ متری بنگاه تهران
۶۰۶ نبشی ۹

به روز

۷۳ کیلو ۶ متری بنگاه تهران
۶۰۷ نبشی ۱۰

به روز

۹۰ کیلو ۶ متری بنگاه تهران
۶۰۸ نبشی ۱۲

به روز

۱۲۰ کیلو ۶ متری بنگاه تهران
۶۰۹ نبشی ۱۴

به روز

۱۴۰ کیلو ۶ متری بنگاه تهران
۶۱۰ نبشی ۱۵

به روز

۲۱۰ کیلو ۶ متری بنگاه تهران

 


ناودانی

از نظر عملکردی ناودان محل عبور آب است که به وسیله آن انتقال و هدایت آب از پشت بام به سطح زمین (گذر یا حیاط) صورت می‌گیرد.

آب برف و باران پس از جمع شدن بصورت نقطه‌ای یا خطی به خارج انتقال می‌یابد و هرچه بنا با مواد و مصالح آسیب پذیرتری ساخته شود، حساسیت و اهمیت ناودان در آن افزایش پیدا می‌کند. از آن جا که بیشترین حجم آب حاصل از نزولات آسمانی از ناودان عبور می‌کند، ناودان آسیب پذیرترین بخش ساختمان است به ویژه در بناهای گلی؛ و تخریب ناودان در کمترین زمان این بناها را به توده‌ای از گل تبدیل می‌کند.


سپری

سپری برای ساخت درب و پنجره های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

خرید و فروش نبشیخرید نبشیفروش نبشیفیمت نبشیخرید و فروش ناودانیخرید ناودانیفروش ناودانیقیمت ناودانیخرید و فروش سپریخرید سپریفروش سپریقیمت سپریخرید و فروش آهن آلاتخرید آهن آلاتفروش آهن آلاتقیمت آهن آلاتخرید و فروش آهنخرید آهنفروش آهنقیمت آهنخرید و فروش ورقخرید ورقفروش ورققیمت ورقخرید و فروش چوبخرید چوبفروش چوبقیمت چوب